Privacyverklaring

Als betrokkene heeft u de volgende rechten
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven.

Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen.

Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
• het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
• een wettelijke verplichting na te komen;
• om redenen van algemeen belang, of – voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
• u de juistheid van de gegevens ontkent;
• de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
• we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG.;

Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen.

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Informatie over kredietwaardigheidsbeoordelingen
Indien u kiest voor betalingsmethode via www.scooterflex.nl dan voert betalingsaanbieder uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.